1. Inroepbaarheid
  De klant stemt uitdrukkelijk in met onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich op de zijne te beroepen. Iedere clausule die in strijd is met deze algemene voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.
 2. Reproductierechten
  1. Het gebruik van onze werken is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling behouden wij de intellectuele eigendom op al onze werken. Aangezien het afstaan van een werk niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat veronderstellen, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met onze voorafgaande schriftelijke toestemming en de vermelding van onze naam. Negatieven, transparanten, schetsen, lay-out, dia's en digitale bestanden blijven onze eigendom.
  2. Indien de reproductierechten worden afgestaan, gaat die afstand pas in nadat de overeengekomen prijs betaald is.
  3. Onze werken kunnen in geen geval en op geen enkele wijze zonder onze schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen. De klant zal verantwoordelijk geacht worden voor elke schending van dat verbod.
  4. In geen enkel geval en op geen enkele wijze (reprografie, fotokopie, microfilm, videoprocédé of elektronische, digitale of analogische manipulatie, enz.) mag er een nieuw origineel of kopie, van welke aard ook, van de door ons geleverde werken gemaakt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
  5. De klant moet de morele rechten die aan onze werken verbonden zijn, respecteren. De klant verbindt er zich zo toe de integriteit van onze werken te respecteren, en met name de kleuren trouw weer te geven en ze niet te verminken of te vervormen zonder onze voorafgaande toestemming. Onze naam moet duidelijk en ondubbelzinnig ten opzichte van elke reproductie vermeld worden. Bij gebrek behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen zoals voorzien in het SOFAM-Tarief. Bij elk gebruik dat niet door ons was toegestaan hebben wij eveneens automatisch recht op een minimale vergoeding gebaseerd op het SOFAM-Tarief.
  6. Bij inbreuk op de bepalingen van art.2 behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te vorderen, zoals voorzien in het SOFAM-Tarief.
 3. Bestelling
  Wij verbinden ons ertoe de bepalingen van de bestelbon trouw en naar best vermogen te respecteren. Onze prijs is berekend op de prijzen van de grondstoffen en lonen op de datum van de bestelbon. Wij behouden ons het recht voor, bij eventuele stijging van een van deze factoren, onze prijzen aan te passen. Meerwerken en supplementen worden natuurlijk afzonderlijk afgerekend.
 4. Annulering
  Wanneer een bestelling door een klant wordt geannuleerd of niet door ons wordt uitgevoerd, behalve in geval van overmacht, heeft de benadeelde partij recht op de overeengekomen vergoeding die in geen geval lager mag zijn dan 15 % van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 5. Aansprakelijkheid
  De klant aanvaardt dat door technische beperkingen kleurafwijkingen mogelijk zijn. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, heeft de levering plaats op ons adres. De fotografische en grafische werken, evenals elk ander voorwerp, worden vervoerd op risico en ten laste van de klant. Deze is eveneens aansprakelijk voor de werken die hem werden toevertrouwd en voor het gebruik ervan.
 6. Leveringstermijnen
  Indien er geen leveringstermijn overeengekomen is, verbinden wij ons ertoe om te leveren binnen een redelijke termijn die overeenstemt met de gebruiken van het beroep.
 7. Klachten
  Klachten moeten ons binnen de 7 dagen na leveringsdatum per aangetekende brief toegestuurd worden, zo niet wordt de levering als aanvaard beschouwd.
 8. Betaling
  Onze fakturen dienen betaald bij afhaling in onze winkel.
  Wanneer de factuur onbetaald blijft 15 dagen na de aangetekende verzending van een ingebrekestelling, zal de schuld verhoogd worden met 12 % van het gefactureerde bedrag met een minimum van 372 euro. Deze forfaitaire vergoeding staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en van de procedure- en gerechtskosten.
 9. Sancties
  De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de schadevergoedingen die volgens het SOFAM-Tarief verschuldigd zijn.
 10. Territoriale bevoegdheid
  In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de plaats waar de auteur zijn werkplaats heeft bevoegd.
  In geval van betwisting met een gebruiker in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal de betwisting hoe dan ook voor de bevoegde rechter gebracht worden krachtens artikel 624.1, 2 of 4 van het Gerechtelijk Wetboek.

Volledige verkoopsvoorwaarden worden op verzoek toegestuurd.
Lid van SOFAM auteursrechten organisatie en Nationale Vereniging van Beroepsfotografen.
 • 100% kwaliteitsgarantie

  Voldoen de foto's niet helemaal aan je verwachtingen?
  Geen probleem, dan herhalen we zonder meerkost de fotoshoot.

 • Maak hier je afspraak
  Voor een bespreking van je fotoshoot